Học trung cấp chính trị để làm gì? Tại sao cần học trung cấp chính trị?

Học trung cấp chính trị để làm gì? Và những điều cần biết

Lý luận chính trị khẳng định vai trò cũng như tầm quan trọng to lớn đối với nhận thức và hành động của cá nhân cũng như sự phát triển của toàn xã hội nói chung. Vậy học hệ trung cấp chính trị để làm gì? Hãy cùng tham khảo qua bài viết dưới đây.

1. Học hệ trung cấp chính trị để làm gì?

Thực tế, việc học và nghiên cứu lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên hiện nay thực sự có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng:

Lý luận chính trị giúp cho cho người học có sự hiểu biết sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn những tri thức lý luận chính trị – hành chính; từ đó trang bị cho mình vốn tri thức khoa học lý luận.

Bên cạnh đó, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị nhằm củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên; từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác, tự nguyện, hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra.

Học trung cấp chính trị để làm gì? Tại sao cần học trung cấp chính trị?

Học hệ trung cấp chính trị để làm gì

Học và  nghiên cứu lý luận chính trị cũng cung cấp cho người học thế giới quan và phương pháp luận cách mạng và khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Hơn hết là xây dựng mỗi quan hệ giữa người với người trên tinh thần tôn trọng, tương trợ và thương yêu lẫn nhau.

Có thể thấy, việc học tập và nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là một công việc khó khăn song rất quan trọng và có ý nghĩa. Nó không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức khoa học lý luận về xã hội, tự nhiên và con người mà còn giúp chúng ta nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp luật khoa học về mọi mặt đời sống, về con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện

2. Tại sao cần học trung cấp chính trị?

Lý luận chính trị khẳng định vai trò và tầm quan trọng to lớn của nó đối với nhận thức và hành động của từng cá nhân nói riêng và sự phát triển của toàn xã hội nói chung, bởi lý luận chính trị bao gồm những tri thức tổng hợp, liên ngành mang tính đảng, tính giai cấp rõ rệt, đồng thời có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa và tính dự báo khoa học cao. Đồng thời nó cho thấy sự khó khăn, phức tạp của quá trình sáng tạo, nhận thức và vận dụng lý luận chính trị.

Thực tế cách mạng đã khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, việc học tập lý luận chính trị đều có vai trò rất quan trọng. Nó giúp cán bộ, đảng viên trang bị đầy đủ, toàn diện hơn, có sự hiểu biết sâu sắc hơn tri thức lý luận chính trị; giữ vững bản lĩnh chính trị; củng cố, tăng cường niềm tin vào tương lai của dân tộc, của cách mạng, lý tưởng cộng sản; làm cho cán bộ, đảng viên tự tin hơn trong công tác; là cơ sở để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học trung cấp chính trị để làm gì? Tại sao cần học trung cấp chính trị?

Học trung cấp chính trị để làm gì

Theo nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã chỉ rõ, cán bộ, đảng viên có biểu hiện: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc áp dụng lý luận vào công tác, cuộc sống. Một người dù giỏi chuyên môn, nhưng không nắm chắc lý luận chính trị, “mù về chính trị” thì họ không rõ làm theo chủ nghĩa nào, đường lối nào, phục vụ ai, dễ dẫn đến mất phương hướng, kết quả thường thất bại.

Trên đây là một số chia sẻ về vai trò và tầm quan trọng của lý luận chính trị. Bài viết hi vọng đã đem đến những thông tin hữu ích, giúp bạn tìm hiểu học trung cấp chính trị để làm gì cũng như nắm được vai trò quan trọng của nó đối với đảng viên.

5 (100%) 2 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *